1950 Brighton to Glasgow race poster

1950 Brighton to Glasgow race poster